English

Kinh doanh : +84 8 35122923

Lễ công bố thành lập Công ty Cổ Phần Dây và Cáp Sacom

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông SACOM năm 2011, SACOM đã đầu tư để thành lập Công ty Cổ Phần Dây và Cáp Sacom (gọi tắt SACOM Dây và Cáp), với 100% vốn sở hữu thuộc SACOM. Lễ  công bố thành lập Công ty diễn ra tại hội trường SACOM ngày 24/06/2011.

Ông Nguyễn Vãn Kiều, phó Tổng Giám Đốc SACOM giữ vị trí Tổng Giám Ðốc của  Công ty Cổ Phần Dây và Cáp SACOM. Ông Nguyễn Vãn Kiều sẽ báo cáo cho Ông Đỗ Văn Trắc, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển SACOM kiêm Chủ tịch SACOM Dây và Cáp. 

Đến thời điểm hiện tại, SACOM có 4 Công ty thành viên  với sở hữu như sau: